ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1η Τακτική Συνεδρίαση

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Τα εκλεγέντα κατά τις Αρχαιρεσίες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2021, μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, συνήλθαν σε συνεδρίαση την 29η Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία του Συνδέσμου, μετά από την έγκαιρη και επίσημη πρόσκλησή τους, υπό την προεδρία της πλειοψηφούσας συμβούλου κας Χαρδαβέλα Χρυσούλας, με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες: Μούσιος Γρηγόριος, Θεοδωρακάκη Κορίνα, Κωστάρης Αναστάσιος, Πάστρα Αικατερίνη, Καπίρης Νικόλαος, Πόπης Κωνσταντίνος, Χωραφιάρης Θεόδωρος, Χαρδαβέλα Χρυσούλα

Απόντες: Ηλιού Εμμανουήλ

Έπειτα από τη διαπιστούμενη απαρτία, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, με την οποία τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε Σώμα, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Πρόεδρος ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα
Αντιπρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ
Γενικός Γραμματέας ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ταμίας ΠΑΣΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ειδ. Γραμματέας ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Μέλος ΗΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μέλος ΚΑΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος ΧΩΡΑΦΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μέλος ΠΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις: 30/09/2024.

Ο Φορέας μας είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας
(ΦΕΚ 2786/30-06-2021. Απόφαση 38740).

Η πιστοποίηση του ΠΑΣΥΠΚΑ λήγει στις: 13/06/2025

ΦΕΚ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ2021