Έκδοση Κανονισμού λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στις 5 Νοεμβρίου 2021 εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
Στην απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων:
H σύνθεση και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών, οι κατηγορίες αιτημάτων, ο τρόπος υποβολής
αιτήματος για αξιολόγηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις υποβολής
αιτήματος επανεξέτασης, λόγω επιδείνωσης της υπάρχουσας πάθησης ή εκδήλωσης νέας
πάθησης, ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας, η διαδικασία αξιολόγησης κατ’
οίκον, ο χρόνος προσφυγής στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

 

2-11-21-Απόφαση-5074-Κανονισμός-λειτουργίας-του-Κέντρου